میزان ثلث ماترک

میزان ثلث ماترک ) دارایی به جا مانده از متوفی)چگونه محاسبه می شود؟

دارایی شخص در حین وفات معتبر است نه در زمان وصیت.

بنابراین آنچه که قابل محاسبه است ، ثلث دارایی شخص متوفی در صورت وصیت ، زمانی است که فوت می کند.

دیدگاه شما: