خدمات

دوستان و همراهان گرامی  خدماتی که در دفتر وکالت اینجانب به شما ارائه می گردد شامل :

۱- مشاوره و ارائه راهکارهای راهبردی در حل پرونده های جاری مراجعین محترم با تعیین وقت قبلی

۲- مشاوره آنلاین تصویری با تعیین وقت قبلی

۳-  قبول وکالت در دعاوی  موکلین

۴- حضور در جلسات رسیدگی بدون حضور موکل با صلاحدید قاضی محترم

۵- دعوت به صلح و سازش طرفین پرونده

۶-  تنظیم کلیه قراردادها

۷-  تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب

۸- حضور در عقد قراردادها به همراه مراجعین خارج از دفتر وکالت با تعیین وقت قبلی

۹- همکاری با پروژه های سینمایی و تلویزیونی به عنوان مشاوره حقوقی

۱۰- مبتکر طرح نوآورانه، پیشگیرانه و جامع حقوقی “وکیل همراه”