حریم خصوصی

حریم خصوصی را می توان به حق کنترل افراد نسبت به دسترسی دیگران به اطلاعات راجع به انها تعریف کرد.اطلاعات در این تعریف مفهوم عامی دارد و شامل هرگونه اطلاعات در خصوص ویژگی های شخصی ،شخصیتی،جسمی،اقتصادی و…می شود وقتی که شخصی بدون رضایت دیگری به اطلاعات وی دسترسی پیدا می کند حریم خصوصی وی را نقض کرده است.

بنابراین به موجب ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم¬های رایانه ای یا مخابراتی دیگران که با تدابیر از سوی دیگر، قواعد ارث جزو قواعد امری و شرعی بوده که تخطی از آن جایز نیست و بنابراین وقتی سهم زوجه در صورت داشتن فرزند یک هشتم از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول تعیین شده، این سهم قابل تغییر نیست.

اما اگر متوفی بخواهد به برخی وراث سهم کمتری برسد، می‌تواند تا یک سوم اموال را به نفع سایر وراث وصیت کند تا به کسی که مد نظر اوست، سهم الارث کمتری برسد؛ بنابراین محرومیت کلی افراد از ارث امکانپذیر نیست.

دیدگاه شما: