جرم مزاحمت تلفنی چیست

جرم مزاحمت تلفنی

هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ، برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از ۱ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

دیدگاه شما: