وکیل خانوادگی

هرگاه در یکی از طرفین ازدواج صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.