وکیل کیفری

مجازات شهادت دروغ چیست؟

هر گاه کسی در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به حبس از ٩٩ روز تا ٢ سال یا جزای نقدی ١۵٠ هزار تومان تا یک میلیون و دویست هزار تومان محکوم میشود.