وکیل کیفری

مجازات شهادت دروغ چیست؟

هر گاه كسي در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به حبس از ٩٩ روز تا ٢ سال يا جزاي نقدي ١٥٠ هزار تومان تا يك ميليون و دويست هزار تومان محكوم ميشود.