اقاله در قراردادها به چه معنی است

همان دو نفری که عقد را بسته‌اند توافق می‌کنند که عقد را بر هم بزنند یعنی توافق طرفین عقد و برهم زدن عقد را اقاله می گویند .

دیدگاه شما: