جرم کیفری

کلاهبرداری و خیانت در امانت تفاوت‌های زیادی با هم دارند که در اینجا به چند نکته آن اشاره می کنم  :

عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت در عمل واحد صادق نیست زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است ولی خیانت در امانت متضمن عنوان رضا می باشد به طور مثال اگر کسی مالی را به فریب و حیله از مالکش بگیرد کلاهبرداری می باشد و اگر مالک مال را به رضایت به آن شخص سپرده  باشد و در عین یا قیمت آن مال  تصرف غیرمجاز ی صورت گیرد جرم خیانت در امانت خواهد بود.

دیدگاه شما: