جرم خیانت در امانت در مورد چک

چکی که تاریخ گذاری و مبلغ درج شده به عنوان چک تضمین تخلیه به موجر داده شده است اگر قبل از فرا رسیدن موعد تخلیه ، موجر مبادرت به ارائه چک به بانک نماید در صورت احراز به امانت سپرده شدن ، موجر مرتکب جرم خیانت در امانت شده و مستوجب مجازات می باشد .

دیدگاه شما: