قوانین پرداخت

۱- در صورت پرداخت هیچ گونه وجهی مسترد نمی‌گردد .

۲- این متن صرفا جهت اقدامات اولیه قانونی در همین موضوع است.

۳- چنانچه برای موضوعات دیگری اظهار نامه می‌خواهید به وکیل مراجعه نمایید ، تا نتیجه مطلوب دریافت نمایید.

۴- عدم استفاده و تفسیر نادرست از متن متوجه خود شخص می باشد و وکیل هیچ گونه مسئولیتی ندارد .

۵- اظهارنامه ، دادخواست نیست و برای طرح دعوی باید دادخواست را با مشاوره وکیل انجام دهید .

۶- ابلاغ این اظهارنامه به طرف مقابل صرفاً جهت اطلاع او از موضوع است ، و از این بابت رسیدگی در دادگاه انجام نمی‌شود .