امکان محرومیت از ارث

اگر فردی، در زمان حیات خود اقدامی برای انتقال اموالش نکرده باشد، دیگر اختیار عمل سابق را نداشته و تنها می تواند برای پس از فوتش وصیت کند.

البته وصیت نسبت به کل اموال امکانپذیر نبوده و تنها نسبت به *یک سوم اموال* امکان وصیت کردن وجود دارد.

بر همین اساس، ، ماده ۸۴۳ قانون مدنی مقرر کرده است که: « وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است»

دیدگاه شما: